کاپیتان مارول

وقتی که کره زمین محل نبرد دو نژاد متخاصم کهکشانی می شود خلبان جت آزمایشی "کارول دنورس" تبدیل به قدرتمندترین قهرمان کائنات می شود.