جنگ برای سیاره میمونها

آخرین قسمت سه گانه سیاره میونها که در ادامه قسمت قبلی و جنگ میان باقی مانده انسانها و نسل جدید میمونهای هوشمند است. این فیلم بسیار کم گفتگو بوده و با جلوه های ویژه قدرتمند خود، مرز میان موجودات زنده شده توسط کامپیوتر و موجودات واقعی را کمرنگ کرده است.