شرلوک نومز

"شرلوک نومز" قسم خورده حفظ جان شیطونکهای باغچه است. او شاید یک عروسک باغچه باشد اما در حقیقت یک کارآگاه بسیار خبره است که با دشمن دیرین خود موریاتی در حال نبرد است. اینها داستان انیمیشن شاد و مفرحی است که با داستانهای مشهور شوخی می کند.