به پیش

در دنیایی متفاوت از جهان ما، جادو به مرور جایگاهش را با تکنولوژی عوض کرده است. موجودات مختلف کنار هم در جامعه ای مدرن زندگی می کنند و دیگر از جادو خبری نیست. دو پسر که سالها پیش پدرشان را از دست داده اند ناگهان با عصایی جادو و قدرت بازگرداندن پدرشان برای یک روز مواجه می شوند. اما مشکلی پیش می آید...