رجب ایودیک 5

رجب ایودیک برای همه مردم چهره آشنایی است. همه ما حداقل یکبار این آدمهای بی مبالات را دیده ایم که بدون توجه به هیکل عظیمشان قلب های رئوفی دارند و دوستی با آنها دوستی با خاله خرسه است. "شاهان گوکباکار" کمدین، نویسنده و بازیگر ترک با کمک برادرش که کارگردان و همکار نویسنده این مجموعه فیلم ها است با خلق شخصیت رجب به موفقیت جهانی رسیدند.