ترولها - تور جهانی

پاپی و برانچ را از قسمت اول ترولها یادتون است. پاپی ملکه ترولها شده و بهترین دوستش برانچ است که بد اخلاقی را کنار گذاشته و بهترین دوست پاپی است. ترولهای پاپ با خبر می شوند که 5 قوم دیگر ترول هم وجود دارد، اقوامی که هر کدام یک شاخه موسیقی را نشانگر هستند. هر قوم یک سیم از 6 تار باستانی را دارد اما ملکه بارب از قوم راک به دنبال جمع کردن همه تارها و متحد کردن ترولها زیر فقط یک سبک موسیقی است ولی ....