1917

ششم آوریل 1917 . دو سرباز باید پیغامی را به سرعت به هنگ دیگری برسانند، قبل از آنکه 1600 مرد به سوی مرگ رهسپار شوند. زمان و شرایط بر علیه این دو است. یکی از دو سرباز برادرش در میان آن مردان است.