دکتر استرنج

دکتر استرنچ حکایت مردی است از دنیای علم که ذره ای به متافیزیک و ماورا اعتقاد ندارد اما یک حادثه زندگی او را دگرگون می کند و به خرقه یکی از نگهبانان دنیای نادیدنی در می آید.