کتاب هِنری

گاهی وقتها این بچه ها هستند که نقش والدین را بر عهده می گیرند.