زیبایی پنهان

مدیریت بحران عاطفی امروزه یک هنر است. این فیلم به شیوا ترین بیان به غم انسان و ریشه های آن می پردازد. بازیگرانی همچون ویل اسمیت، کیت وینسلت، کیرا نایتلی و هلن میرن از برندگان جوایز اسکار هستند و در این اثر در کنار هم ترکیب بی نظیری از احساس و هنر را ساخته اند.