سرکش یک

داستان این فیلم جایی در دنیای مجموعه "جنگ ستارگان" و در بین قسمت سوم و چهارم اتفاق می افتد. این فیلم حکایت کسانی که برای به دست آوردن نقشه نابودی "سیاره مرگ" جز امید سلاح دیگری نداشتند.