محفل حشاشین

نبرد صلیبیون و پیروان حسن صباح در جریان جنگهای صلیبی یک واقعیت تاریخی بوده تا جایی که ریشه کلمه assassin به معنی آدم کش از کلمه حشاشین می آید. پس از موفقیت مجموعه بازیهای کامپیوتری "assassin's creed" شرکت یوبی سافت با "همکاری فاکس قرن بیستم" دست به ساخت این اقتباس زیبای سینمایی زد.